تبلیغات
خیابان تهران خاطرات کودکی - ...........سینه درلا ؟
من فرزند همین سرزمینم!! که زیر اندک برفش پر از کوه است.....
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

...........سینه درلا ؟


عکس های زیبا و احساسی از برترین عکاسان جهان
سیندرلا خودش را مچاله کرد و در حالی که لب هایش از سرمای نیمه شب  پاییزی میلرزید به پسر پادشاه گفت فقط فشارم بده

عزیزم!!  آخه دارم مثل سگ میلرزم.............

پسر پادشاه دستان گرمش را کرد لای سینه ی سیندرلا و محکم  در آغوشش کشید و توی گوشش زمزمه کرد فقط مال خودمی

میدونی چند ساله  که

دنبالتم ؟...............ها....

و انقدر فشارش داد که پاهای سیندرلا بالا امد و در صندلی کالسکه چی فرو رفت .....

کالسکه چی رد نوک تیز کفش سیندرلا را  از

پشت صندلی توی مقعدش .....

احساس میکرد   و به اسب بیچاره شلاق میپراند.... و  در دلش  هی فحش میداد (کمی رکیک)   .............سیندرلا دستش را از رو !!

روی

سینه ی پسر گذاشته بود و با هر ضربه از  ضربان قلبش ارام میشد و او را

نوازش میکرد  و در دنیای احساساتش بیشتر گم میشد ..........شب به نیمه رسید که ناگهان  داد زد ........آخ داره دیر میشه ها

ساعت به نیمه رسیده من باید برم .........وگرنه !!

که پسر داد زد نه عزیزم ...تو فقط مال منی ............مال من ........

 سیندرلا گفت اون که مسلمه ولی باز روزای دیگه هم که هست !! نیست

؟؟میای دنبالم  دیگه ؟ و پسر کمی

ارام شد....

ستاره ها از دور دست  پوزخند میزدند....

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پسر پادشاه اول پیاده شد  تا امد شلوارش را مرتب کند و بالا بکشد درشکه چی داد زد میشه پونزده تومن .............

پونزده تومن ؟چی خبرته مرد حسابی .......کل درشکه ات پونزده تومن می ارزه ؟ مگه الگانس به اسبت بستی؟

همین که گفتم قیمت مصوبه با مالیات بر ارزش افزوده ................

چی داری میگی نصف شبی مرد حسابی ارزش افزوده چیه دیگه ؟

ارزش افزوده یعنی این که به اون همشیره بگو قبل از  پیاده شدن دگمه ها ی مانتوشو ببنده .....چارقدشو از عقب کالسکه برداره 

بکشه تخت سرش .........

چادرشم سرش کنه ..........تو هم یادت باشه رد رژ لبارو از صورتت پاک کنی قبل از رفتن به خونت بری حموم عمومی رد ناخن

...پنگال ....با اکلیر زرد و صورتی

رو سینت نباشه ......بازم بگم ارزش افزوده چیه یا نه؟ .........اگه لازمه بریم از اون ماشین گشت پلیس استعلام کنیم که  من راست میگم یا نه ؟

پسر پادشاه که چشمش به چراغ گردان روی ماشین افتاد بدون انکه فکر کند گشت پلیس است یا امداد خودرو دست توی جیبش کرد

و بیست تومان پراند بالا و

داد زد نه حاجی تو راست میگی من اشتب زدم ...این گه خوریا به من راننده ی مردم نیومده ......و زد به سمت تاریکی شب و

سیندرلا را با  تمام خاطراتش قبل

 از نیمه ی شب از یاد برد و تنها گذاشت................

کالسکه که براه افتاد زن از لای صندلی خودش را انداخت کنار درشکه چی و داد زد بدو یک جا پارک کن که زری از سر شب بیست بار

 میشه که   مریم زنگ زده ...........

 زری سرمای سختی خورده باید براش قرص و شربت بگیرم از داروخونه شبانه روزی...........بدو حساب منو بده که دیر شد..............

درشکه چی با خنده ی معنا داری  دو تا اسکناس ده تومنی مچاله گذاشت کف دست سیندرلا .......................

همین ؟ از سر شب تا الان ده تا ادم سوار پیاده شدن فقط همین ؟

 مرد داد زد   هر سواره ای که مسافر نیس ابجی......که میگی ده تا سوار و پیاده شدن .......همشون پول دادن؟

نه بوس دادن خوبه که از همه دولا پهنا میگیری ....بده بیست تومن دیگه وگرنه چاک دهنمو باز میکنم نصف شبی ماشین پلیس پولت

کنه .............

مرد دستش را کرد توی جیبش و دو تا اسکناس مچاله دیگر را انداخت روی دامن سیندرلا و مچ دستش را محکم گرفت و داد زد

عزیزمی .....

گمشو ...........مرتیکه ی لندهور معتاد .....حیف اقدس که بپات داره میسوزه ....مرتیکه ی گه مهره ..........

مهره ی من تویی عزیزم از سر شب از بس  ناز و نیاز گوش کردم خمارشدم  و پروازی ...........میفهمی پروازی!!

خفه شو دستتو بکیش معتاد ........لنگه کفش خواهر بیچارمم از سرت زیاده..............

زیاده که زیاده!! میگی نوبرشو اورده ........شیطونه میگه وا کنم چاک دهنمو به اقدس بگم خواهرش چیکاره اس ....

بگو حتما بگو مرتیکه ی لندهور تا منم پته ی تو رو رو اب بریزم .....گمشو بزن کنار نصف شبی دیر شده ....میخوام شربت مریمو بگیرم

.....به اون ناکس بی

همه چیزم بگو اگه دوس داشت بیاد یک سر دختره مریضشو ببره مریضخونه ........اسمون بزمین نمیاد اگه یک کم کمترپای منقل

شبشو صبح کنه  .............

و..........................

چادرش راکشید تنگ صورتش و در تاریکی خیابان کوهسنگی (مشهد)گم شد

از ماشین و تاکسی و اژانس مطمین!!! خبری نبود ...........از فرط استیصال دل بدریا زد و برای ماشینی دست نگه داشت....

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

زن کنج صندلی مچاله شده بود و به ناله و نفرین راننده گوش میکرد

یکی نیست اخه بگه پفیوز نصف شبی زید!! بازیت چی بود؟ ...پولا به جهنم .....اخه جواب مردمو چی بدم ...اخه بی همه چیز تو که

حالتو کردی چرا کارت ماشینو

با پولا از جیب من بدبخت زدی ....پولا جهنم ....کارت ماشینو چیکار کنم؟.......من فردا جواب حاجی رو  چی بدم؟ پول جور میشه

.....کارت و گواهینامه

...............ای وای ..ای وای ...

اشک در چشمان زن   حلقه زد .... دست کرد داخل کیفش .....میان اسکناس های مچاله شده پنج تومنی و دوتومنی پال پال زد و

کارت ماشین را پیدا کرد و به

 ارامی انداخت روی صندلی و در دریای مشکلاتش غرق شد.......اصلا یادش نبود نجات غریق شبها میخوابند!!.........

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مریم هنوز بیدار بود و زری  همچنان در تب میسوخت .....در شربت را باز کرد و ریخت  توی حلق دخترک  ...زری خودش را تنگ بغل

مادر چسباند و گفت ...امشب

 کمتر بوی خوب میدی ننه ......خوردنی داری تو کیفت؟؟..................سیندرلا بلند شد و رفت سمت مستراب تا خودش را از کمر کش بشوید

 افتابه بدست از در مستراح که زد بیرون شوهرش جلویش ایستاده بود  با چشمان سرخ وغضبناک و سبیلهای از هم  در رفته

مثل برج زهرمار......کارد میزدی خونش در نمی امد

 داد زد اصغر بهم گفت زری حال

نداره زود تعطیل کردی  کارتو ؟............

امدم ببرمش دکتر  دخترمو!!.... البت حالا که دیره .... یک کم بخوابم اگه تا صب بهتر نشد خودت ببرش  حتما ......من کار دارم و رفت

سر کیف زن ...........

اشک در چشمان سیندرلا  حلقه زده بود .افتابه در دستانش سنگینی میکرد...
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

فرشته های مخصوص ثبت اعمال خوب وبد  که ان بالا روی شانه های ادمها نشسته اند و کارهای خوب و بدشان راثبت

میکنند...مدادهایشان لای دندانشان

بود و حرص میخوردند و گریه میکردند و بال بال (هق هق)میزدند ...انقدر گیج بودند که حواسشان نبود هر ثواب باید ضربدر ده شود و

هر گناه فقط خودش ثبت

میشود ....

حواسشان نبود که ثواب سیندرلا راضربدر ده کنند ....با همان گناه ده تا مسافر سر شب توی کالسکه پرونده سیندرلا را انداختند

سمت  جهنم ............

dogsshake14
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Iran5/19.jpg

قبرستان خالد نبی

مجموعه گورستان و زیارتگاه خالد نبی در منطقه‌ای کوهستانی و بر فراز قله کوه "گوگجه داغ" واقع شده

است. سنگ مزارهای استوانه‌ای بلند، مستقیم و عمود که به شکل آلت تناسلی مردان ساخته شده‌اند،

احتمالا مخصوص گور مردان بوده است. ارتفاع آنها از حداقل یک متر تا حداکثر پنج متر و ارتفاعی مرئی آنها از

سطح زمین در این گروه از سنگ مزارها از حداقل ۶۰ سانتی متر تا حداکثر ۴ متر است.

البته من که خودم دقت کردم یک سری از این الت ها برعکس توی زمین فرو شده و بیضه ها بالاست  و  نوک

الت توی زمین فرو رفته و یک سری رو به اسمونه (به تصویر خوب دقت کنید) حالا علتش چی بوده

از خودشون باید پرسید ..............نوشته شده توسط :امیر امیری
سه شنبه 1 مرداد 1392-12:10 ق.ظ
نظرات() 

shafferwvnmhzrypa.jigsy.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:05 ق.ظ
Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it ;) I am going to come back
once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to
change, may you be rich and continue to guide other people.
میترا
دوشنبه 3 شهریور 1393 11:02 ب.ظ
هر کسی توانایی نوشتن رو نداره!
من مثل شما مسلط به کلمه ها!کاغذ! و مداد نیستم!!
بلد نیستم کلمه ها رو رنگـی کنم!
هیجان بذارم توو پالگراف دوم!
ته بند سوم جذب شخصیت های داستانم شین!
این ها هنرمندی میخواد!!
و من کماکان منتظر داستان های شما هستم!
پاسخ امیر امیری : این خودش شد یک داستان..............ادامه اش چی؟..........................
میترا
دوشنبه 3 شهریور 1393 06:31 ب.ظ
به به
به سلامتــــــی
حالا که مشغول اصلاح هستین فقط حذف نکنین! کَمَکی هم بنویسین!! دلتنگ اینیم که دست به قلم شین و شور و نشاط دوباره ای بپیچین لای متن!
پاسخ امیر امیری : باید حذف کرد تا یادبگیرم بنوسم ....................شما چرا داستان نمینویسی لذت ببریم
میترا
یکشنبه 2 شهریور 1393 09:06 ب.ظ
ادامه ی این پست رو هم حذفیدی؟!!!!!!!
چرا آخه؟؟
خاطره های جالبی بودن!من که از خوندنشون سیر نمی شدم!!
پاسخ امیر امیری : در حال اصلاح خویشتنم .........................................استاد
چهارشنبه 7 اسفند 1392 04:46 ب.ظ
گوه خز هم برای سینه درد خوب است
ادار شتر هم همین طور اون احتمالا فضله نبود همان مدفوع الاغ بوده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر